Trang học liệu cho lớp học phần Lập trình mạng [Bình Phước]

Sinh viên đăng ký bằng mã code được giảng viên cung cấp trên lớp.

Lớp Tin học Đại cương kết hợp dạy trên lớp và học trực tuyến